top of page

!וולקאם

סוגי שאלות במבחן GRE: החלק הכמותי

עודכן: 14 ביולי 2018

על ארבעה סוגי שאלות דיברו הפרקים הכמותיים במבחן GRE:

שאלות Quantitative Comparison - השוואה כמותית (שאכנה בהמשך שאלות AB או שאלות השוואה).

בשאלות אלה מופיעים שני ביטויים משמאל ומימין, תחת הכותרות Quantity A ו Quantity B, בהתאמה. לעיתים מופיע מידע נוסף מעל שני הטורים. עליכם לקבוע איזה כמות גדולה יותר ולבחור באחת מארבע תשובות המתנהלות לפי מפתח קבוע - סמנו תשובה A אם החלטתם שצד שמאל - Quantity A - גדול בהכרח מצד ימין - Quantity B. סמנו תשובה B אם החלטתם שצד ימין - Quantity B - גדול בהכרח מצד שמאל - Quantity A.

סמנו תשובה C אם החלטתם שהצדדים שווים בהכרח.

סמנו תשובה D אם לא ניתן לקבוע בהכרח מי מהצדדים גדול יותר, או במילים אחרות: זה תלוי.

שאלות Multiple Choice, Single Answer - שאלות רבות בררה עם תשובה אחת נכונה (שאכנה שאלות תשובה אחת).

בשאלות אלה ניתן להגיע לתשובה היחידה הנכונה במגוון דרכים - פתרון ״בית ספר״ הוא לרוב לא הדרך היעילה ביותר לעשות זאת, ולרוב ניתן להשתמש בדרכים יעילות, אלגנטיות וחסכוניות יותר בזמן - הצבת מספרים במקום משתנים, אלימינציה, הערכת סדר גודל ועוד.

שאלות Multiple Choice, Multiple Answers - שאלות רבות בררה עם תשובה נכונה אחת או יותר (שאכנה שאלות כל התשובות). הסוג הזה יכול להיות מעצבן, בעיקר כי לא מקבלים בשאלות הללו ניקוד חלקי. לדוגמה, אם לשאלה כזו היו שלוש תשובות נכונות מתוך שש אפשריות וסימנתם שתיים מתוך השלוש, התשובה תחשב כטעות.

שאלות Grid-In - שאלות פתוחות. בסוף כל שאלה מסוג זה יופיע מלבן אחד (ובמקרה של תשובה שהיא שבר, שניים) ובו תצטרכו להקליד את התשובה. יש לשים לב טוב להנחיות המדויקות בגוף כל שאלה מהסוג הזה - למשל אם התבקשתם לעגל תשובה שאינה מספר עגול.


וכעת לדוגמאות (תשובות בסוף).


שאלות השוואה - דוגמה 1:


quantitative comparison gre questions

שאלות השוואה - דוגמה 2:


gre question types

שאלות תשובה אחת - דוגמה 3:


GRE problem solving questions

שאלות תשובה אחת - דוגמה 4:


GRE problem solving questions

שאלות כל התשובות - דוגמה 5:


GRE multiple answers questions

שאלות פתוחות - דוגמה 6:


GRE grid-in questions

התשובות לא במהופך: שאלה 1 - D שאלה 2 - C שאלה 3 - E שאלה 4 - A שאלה 5 - C וגם E שאלה 6 - 3/2 (שלוש חלקי שתיים, כלומר אחד וחצי)


0 תגובות

コメント


!וולקאם

bottom of page