אתר, שיעורים וקורסי אונליין: 

תנאי שימוש ודיבור על עצמי בגוף שלישי

מבוא

אבי יולזרי (להלן: ״אבי״, ״אני״) מקדם בברכה את המשתמשים בשירותיו (להלן: ״אתם״, ״לך״). השימוש באתר ובקורסי האונליין המוצעים בו (להלן: ״האתר״) כפוף לתנאים המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

הוראות תנאי שימוש אלו מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן. לפיכך, שימוש בכל שירות באתר יהיו בכפוף גם לתנאי שימוש אלו, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים עבורם.

כללי

אני רשאי לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אבי בקשר לכך. אבי אינו מתחייב כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אנשים או גופים מתבקשים שלא לקבל כל החלטה על סמך האמור באתר, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, העדפות, בחירות שהם מבקשים לעשות וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ עצמאיים ממקור אחר. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה של אבי בשום אופן. אבי אינו מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשביו של אבי, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל אבי או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ואבי לא יהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. שימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. אבי אינו נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. אבי לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. אבי אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.

בעלות וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט שלי לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של אבי בלבד ו/או ספקי התוכן שלו, ו/או שותפיו העסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של  אבי בכתב ומראש. שמו של אבי, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של אבי, הינם קניינו הבלעדי של אבי.

קבלת מבחן לדוגמה

באתר קיימת פונקציה של קבלת מבחן לדוגמה לאחר הכנסת כתובת מייל. הכנסת כתובת המייל שלך באתר מהווה הסכמה למשלוח פרסומים מהאתר מעת לעת. בכל פרסום שאני שולח קיימת אפשרות הסרה ויציאה מרשימת התפוצה. השימוש באתר כפוף להסכמתך שלא לתבוע לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008 (חוק הספאם) לאחר משלוח הודעה פרסומית ראשונה מהאתר. 

קישורים לצד שלישי ופרסומות

אבי, וכן מי שקיבל היתר ממנו בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי מטעמו או מטעם צד שלישי, בכל דרך שיראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. אבי יהיה רשאי, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש. אין אבי מתחייב כי כל הקישורים שימצאו יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר של אבי אינה מלמדת כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, ואבי לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אבי אינו אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר.

שיעורים פרטיים

 1. התשלום על שיעור/ים מתבצע מראש, אלא אם סיכמנו אחרת.

 2. התשלום הוא תנאי לשריון מקום במערכת השעות.

 3. ניתן לשלם על שיעור ראשון עד 24 שעות מרגע שנקבע השיעור - בין שקבענו טלפונית ובין שקבעתם לבד במערכת השעות. אם לא התבצע תשלום כנ״ל, המערכת תבטל אוטומטית את השיעור שנקבע.

 4. השיעורים מתחילים בזמן, אז בבקשה לא לאחר. לא אוכל להוסיף זמן לשיעור בגין איחור ובכל מקרה, התשלום מתבצע על הזמן שנקבע מראש.

 5. אין בעיה לדחות או לבטל שיעור, אבל בבקשה להודיע לי על כך לפחות 24 שעות מראש. דחיה או ביטול שיעור ללא הודעה מראש כנ״ל או ללא סיכום אחר בינינו כרוכה בתשלום מלא על השיעור.

 6. החזרים כספיים על שיעורים פרטיים:
  שיעור ראשון שבוטל עד 24 שעות לפני המועד - זיכוי מלא בניכוי 5% מעלות השיעור (בהתאם לחוק הגנת הצרכן). שיעורים שבוטלו לאחר שנרכשה חבילת שעות - זיכוי בניכוי 10% על כל שיעור שלא נוצל, בכפוף לאמור לעיל. כך לדוגמה, אם רכשת חבילת 15 שעות וביקשת לבטל לאחר שבצעת 3 שעות, תשלמי את מחיר 3 שעות (כשעות בודדות, לא במסגרת החבילה), ומהיתרה ינוכו 10%. 

 7. יש לנצל את מכסת השיעורים ששולמה בתוך שישה חודשים מיום התשלום. לא ינתנו החזרים על שיעורים שלא נוצלו בתוך שישה חודשים מיום התשלום.

 8. אני אמנם עושה את מירב המאמצים להיות זמין, אך אני לא מתחייב לזמינות בשום זמן נתון שהוא. לפיכך, רצוי לשריין את הזמן לשיעור/ים שרכשתם מוקדם ככל האפשר, בעיקר בחודשים יוני - נובמבר. 

 9. כל חומר לימודי שינתן לתלמיד כחלק מהשיעורים יעמוד לרשות התלמיד למשך עד שישה חודשים מיום התשלום, אלא אם הוגדר אחרת מראש. חומרי הלימוד למבחן Duolingo יהיו בתוקף לחודש (30 יום) בלבד, אלא אם הוגדר אחרת מראש. 

קורס IELTS / TOEFL

 1. אני הח"מ (להלן גם: "התלמיד") נרשמתי ללימודים אצל אבי יולזרי (להלן: "אבי"), ובחתימתי בשולי הסכם זה ו/או באמצעות אישור חלופי בדוא"ל, הריני להביע את הבנתי ואת הסכמתי, לתנאי ההתקשרות המפורטים בו.

 2. אני מתחייב/ת לשלם לאבי את מחיר הקורס הכולל ובמקרה של שינוי הקורס או מועדו באישורכם - מחיר מחירון של הקורס החדש (להלן: "מחיר הקורס"), וזאת עד שבוע לפני מועד תחילת הלימודים. מובהר כי מחיר הקורס כולל את כל חומר הלימוד בקורס.

 3. אם אבטל את הרשמתי לקורס עד שלושה ימים לפני השיעור הראשון, אהיה זכאי/ת להחזר מלא. אם אבטל את הרשמתי לקורס לאחר השיעור הראשון ועד יומיים לפני השיעור השני, אהיה זכאי/ת להחזר מלא בניכוי 200 שקלים. לאחר תחילת השיעור השני, לא אהיה זכאי/ת להחזר כלשהו. 

 4. הקורס כולל חמש פגישות בנות שלוש שעות ובסך הכל 15 שעות שעון (60 דקות) ומכין למבחן IELTS אקדמי או כללי, כפי שיקבע מבעוד מועד. מלבד חמש הפגישות הנ״ל, תתקיים פגישת השלמה של משימת כתיבה 1 לפי הצורך. 

 5. ניתן לבקש לעבור לקורס במועד מאוחר יותר עד שבעה ימים לפני מועד תחילת הקורס. מוסכם עלי שאישור בקשת מעבר לקורס אחר מותנה בקיום מקום פנוי בקורס החלופי ביום קבלת הבקשה על ידי אבי, ולאבי נשמרת הזכות הבלעדית לקבוע האם הקורס החלופי מלא. לא אהיה זכאי/ת להעביר את הזכאות ללימוד בקורס לאדם אחר.

 6. אם הציון שאקבל בבחינה לא יספק אותי, אהיה זכאי/ת לקורס חוזר. זכאותי להשתתפות בקורס חוזר מותנית בנוכחות בלפחות 80% משיעורי הקורס ובעמידה במטלות הקורס. הזכות לקורס חוזר מוגבלת לשנה מיום החתימה על הסכם זה. 

 7. חובת ההרשמה לבחינה וההתעדכנות בתנאי הקבלה של האוניברסיטאות / המכללות חלה עלי בלבד.

 8. הריני מאשר/ת כי:

  • א) במידה וימצא כי אינני מתאים ללימודים בקורס מבחינה פדגוגית, שמורה לו הזכות להפסיק את לימודיי בקורס, בכפוף להחזר התשלומים ששולמו עבור מחיר הקורס.

  • ב) במידה ובית הספר ימצא כי אינני מתאים ללימודים בקורס מבחינה התנהגותית, שמורה לו הזכות להפסיק את לימודיי בקורס, בכפוף להחזר כספי, אם מגיע, בהתאם לכללי ההחזר לעיל.

  • ג) כל פיגור בתשלום שיעלה על עשרה ימים ולא יוסדר תוך אותם עשרה ימים, יהווה הפרה יסודית של התחיבויותיי עפ"י הסכם זה, אשר תזכה את אבי בזכות להפסיק לאלתר את לימודי בקורס, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לבית הספר לפי כל דין ו/או לפי הסכם זה, לרבות זכותו לגבות את מלוא הסכומים המגיעים לו, בהתאם לתנאי ההחזר המפורטים לעיל, והוצאות הגביה.

  • ד) לאבי הזכות לגבות בכל עת כל בטחון או פקדון שהשארתי או הפקדתי בידיו, בכל מקרה בו לא אסדיר את התשלום עד שבוע לפני פתיחת הקורס ו/או בכל מקרה בו לא אפרע את מלוא הסכומים המגיעים לאבי, וכל זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לאבי לפי כל דין ו/או לפי הסכם זה, לרבות זכותו לגבות את מלוא הסכומים המגיעים לו, בהתאם לתנאי ההחזר המפורטים לעיל, והוצאות הגביה.

  • ה) בכל מקרה של מחלוקת עובדתית כלשהי בין אבי וביני, יהווה כל תיעוד בתוכנות של אבי, ראיה לכאורה לתוכנו של התיעוד.

  • ו) בכל מקרה של סתירה בין הרשום לעיל לבין הרישום בספריו ו/או תוכנותיו של אבי, יחייב הרישום בספרי ו/או בתכנות של אבי. ט.ל.ח.

 9. מובהר בזאת, כי כל האמור לעיל חל על כל קורס אליו נרשמתי, גם במקרים הבאים:

  • א) מקרה בו נרשמתי לקורס/ים ולא ניצלתי את הקורס/ים במועד המקורי, אלא במועד אחר על פי סיכום מראש עם בית הספר.

  • ב) מקרה בו נרשמתי מראש לקורס/ים ללא מועד ניצול מוגדר (קורס עתידי).

  • ג) מקרה בו נרשמתי לקורס/ים במועד שהנו פחות משבעה ימים לפני מועד תחילת הקורס/ים.

  • ד) מקרה בו נרשמתי לקורס/ים ולאחר מכן שיניתי את הקורס אליו נרשמתי לקורס/ים אחר/ים ו/או כל שינוי שאערוך בתכנית הלימודים שלי אצלכם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: שינוי ימים ו/או שעות, שינוי מועד, שינוי כיתה, שינוי מקצוע וכד'.

  • ה) כל הרשמה עתידית נוספת לקורס/ים אצל אבי.

  • כל עוד לא אחתום על הסכם לימודים בגין השינויים שערכתי או הקורסים החדשים אליהם נרשמתי כאמור לעיל, ייחשב הסכם זה כאילו נחתם גם בגין הקורסים החדשים אליהם נרשמתי, והוא יחול עליהם בשינויים המחויבים.

 10. האמור בהסכם זה משקף את ההסכמות ביני לבין אבי יולזרי ואין בפרסומים אחרים, לרבות פרסומים באינטרנט, לשנות מהסכם זה.

קורסי אונליין ללימוד עצמי

בעת רכישת קורס אונליין באתר שלי אתם מצהירים שאתם בני לפחות 18 שנים, אינכם מתחרים שלי או מפעילים שירות המתחרה בשירות שרכשתם או בשירותים אחרים הניתנים באתר ושהרכישה מבוצעת על דעתכם בלבד. קבלת שם המשתמש והססמה למערכת הקורס (בקורס רלוונטים) עשויה לקחת עד שלוש שעות מרגע התשלום. הקורסים  - כולל כל מרכיביהם כגון מערכת האונליין, הסימולציות והשיעורים החיים - תקפים לשישה חודשים, אלא אם צויין אחרת בדף הרלוונטי לקורס באתר. אין אפשרות להקפיא את הקורס,  לבטל אותו, להאריך את תוקפו, או להעביר אותו למשתמש אחר.
קורסי האונליין כוללים בחלק מהמקרים מרכיבים מקורסים צד שלישי באנגלית. השיעורים החיים יכולים להתבצע בעברית או באנגלית, לבחירתך. בקורסים בהם קיים מרכיב של שיעורים חיים אחד על אחד איתי, ניתן לבטל שיעור בהתראה של 24 שעות מראש לפחות, אחרת יחשב השיעור כשיעור שבוצע. קביעת השיעורים החיים תעשה מולי בכפוף לזמנים האפשריים מבחינתי לביצוע השיעור. ניתן לבצע שדרוג מקורס קצר לקורס ארוך יותר על ידי השלמת התשלום למחיר הקורס הארוך יותר.
בקורסים בהם קיים מרכיב של מענה שלי לשאלות, אתן תשובות עד 48 שעות מרגע שקיבלתי את השאלה. אני מנסה תמיד לתת תשובה מלאה לשאלה שנשאלה. שאלת המשך לשאלה שנשאלה תחשב כשאלה למנין השאלות הכלולות בקורס. ניתן לנצל את שאילת השאלות, בדיקת החיבורים ו/או שעות השיעור החיות עד תום תקופת הקורס בלבד.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (למעט מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר שאז לא תחול ההפניה אל הדין הזר). לבית המשפט בתל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.

קראו עוד משהו כי אין לכם משהו יותר דחוף לעשות

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon

054-4768478

© כל הזכויות שמורות לאבי יולזרי, 1999 - 2018. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש. בעת הזנת כתובת המייל לטובת קבלת מבחן לדוגמה או בעת הרשמה לאתר תצורפ/י לרשימת התפוצה שלי, שאני לא שולח דרכה (כמעט) כלום. ניתן בכל עת לבקש להסיר את עצמכם מהרשימה במייל אליי או בלחיצה על כפתור ה״הסר״ בדואר שמתקבל דרך הרשימה. טל״ח.