top of page

אתר, שיעורים וקורסי אונליין: 

תנאי שימוש ודיבור על עצמי בגוף שלישי

מבוא

אבי יולזרי (להלן: ״אבי״, ״אני״) מקדם בברכה את המשתמשים בשירותיו (להלן: ״אתם״, ״לך״). השימוש באתר ובקורסי האונליין המוצעים בו (להלן: ״האתר״) כפוף לתנאים המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

הוראות תנאי שימוש אלו מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן. לפיכך, שימוש בכל שירות באתר יהיו בכפוף גם לתנאי שימוש אלו, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים עבורם.

כללי

אני רשאי לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אבי בקשר לכך. אבי אינו מתחייב כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אנשים או גופים מתבקשים שלא לקבל כל החלטה על סמך האמור באתר, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, העדפות, בחירות שהם מבקשים לעשות וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ עצמאיים ממקור אחר. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה של אבי בשום אופן. אבי אינו מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשביו של אבי, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל אבי או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ואבי לא יהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. שימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. אבי אינו נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. אבי לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. אבי אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.

בעלות וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט שלי לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של אבי בלבד ו/או ספקי התוכן שלו, ו/או שותפיו העסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של  אבי בכתב ומראש. שמו של אבי, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של אבי, הינם קניינו הבלעדי של אבי.

קבלת מבחן לדוגמה

באתר קיימת פונקציה של קבלת מבחן לדוגמה לאחר הכנסת כתובת מייל. הכנסת כתובת המייל שלך באתר מהווה הסכמה למשלוח פרסומים מהאתר מעת לעת. בכל פרסום שאני שולח קיימת אפשרות הסרה ויציאה מרשימת התפוצה. השימוש באתר כפוף להסכמתך שלא לתבוע לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008 (חוק הספאם) לאחר משלוח הודעה פרסומית ראשונה מהאתר. 

קישורים לצד שלישי ופרסומות

אבי, וכן מי שקיבל היתר ממנו בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי מטעמו או מטעם צד שלישי, בכל דרך שיראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. אבי יהיה רשאי, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש. אין אבי מתחייב כי כל הקישורים שימצאו יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר של אבי אינה מלמדת כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, ואבי לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אבי אינו אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר.

שיעורים פרטיים וחבילות שיעורים

 1. התשלום על שיעור/ים וחבילות שיעורים מתבצע מראש, אלא אם סיכמנו אחרת.

 2. התשלום הוא תנאי לשריון מקום במערכת השעות.

 3. ניתן לשלם על שיעור ראשון עד 24 שעות מרגע שנקבע השיעור - בין שקבענו טלפונית ובין שקבעתם לבד במערכת השעות. אם לא התבצע תשלום כנ״ל, המערכת תבטל אוטומטית את השיעור שנקבע.

 4. על אף האמור בסעיפים 1 - 3, ובנוסף אליהם, היה והתבצע שיעור לבקשתו של תלמיד ומבלי שהוסדר התשלום מראש, תהיה מוטלת חובה על התלמיד להסדיר את התשלום בדיעבד במהירות האפשרית. 

 5. באחריותו של התלמיד לנהל מעקב אחרי מספר השיעורים שביצע.

 6. השיעורים מתחילים בזמן, אז בבקשה לא לאחר. לא אוכל להוסיף זמן לשיעור בגין איחור ובכל מקרה, התשלום מתבצע על הזמן שנקבע מראש.

 7. אין בעיה לדחות או לבטל שיעור, אבל בבקשה להודיע לי על כך לפחות 24 שעות מראש. דחיה או ביטול שיעור ללא הודעה מראש כנ״ל או ללא סיכום אחר בינינו כרוכה בתשלום מלא על השיעור.

 8. בהעדר הופעה לאחר 20 דקות מתחילת שיעור, יחשב הדבר כאילו השיעור בוטל ללא הודעה מראש.

 9. לאחר שנרכשה חבילת שיעורים (חבילה מוגדרת כשני שיעורים ומעלה שנרכשו בעסקה אחת, בין שאחרי שיעור נסיון ובין שללא רכישת שיעור נסיון קודם לכך), אם ירצה התלמיד להוסיף שיעורים שלא במסגרת חבילה, מחירם יהיה כמחיר הממוצע של שיעור במסגרת החבילה שרכש התלמיד. כך לדוגמה, אם נרכשה חבילה של 10 שיעורים ב 4000 שקלים ולאחריה ביקש התלמיד לרכוש שני שיעורים נוספים, הרי שמחיר כל אחד משני השיעורים הנוספים יעמוד על 400 שקלים.  
   

 10. החזרים כספיים על שיעורים פרטיים:
  שיעור ראשון (או כל שיעור ששולם בנפרד שלא כחלק מחבילה) שבוטל עד 24 שעות לפני המועד - זיכוי מלא בניכוי 5% מעלות השיעור (בהתאם לחוק הגנת הצרכן). שימו לב: לאחר רכישת חבילת שיעורים לא ינתן כל החזר (חבילה מוגדרת כשני שיעורים ומעלה שנרכשו בעסקה אחת, בין שאחרי שיעור נסיון ובין שללא רכישת שיעור נסיון קודם לכך). 

 11. יש לנצל את מכסת השיעורים ששולמה בתוך שישה חודשים מיום התשלום. לא ינתנו החזרים על שיעורים שלא נוצלו בתוך שישה חודשים מיום התשלום.

 12. אני אמנם עושה את מירב המאמצים להיות זמין, אך אני לא מתחייב לזמינות בשום זמן נתון שהוא. לפיכך, רצוי לשריין את הזמן לשיעור/ים שרכשתם מוקדם ככל האפשר, בעיקר בחודשים יולי - דצמבר. 

 13. כל חומר לימודי שינתן לתלמיד כחלק מהשיעורים יעמוד לרשות התלמיד למשך עד שישה חודשים מיום התשלום, אלא אם הוגדר אחרת מראש. חומרי הלימוד למבחן Duolingo יהיו בתוקף לחודש (30 יום) בלבד, אלא אם הוגדר אחרת מראש. 

 14. בקורסים/חבילות שיעורים בהם קיים מרכיב של מענה שלי לשאלות ו/או בדיקת חיבורים (משימות כתיבה), אתן תשובות עד 48 שעות מרגע שקיבלתי את השאלה. ניתן לנצל את שאילת השאלות, בדיקת החיבורים ו/או שעות השיעור החיות עד תום תקופת הקורס בלבד (ובכל מקרה לא יותר משישה חודשים מאז ביצוע התשלום או ההתחייבות לביצוע התשלום).

קורסים קבוצתיים

לכל קורס קבוצתי תנאים משלו - לפני ההרשמה לקורס קבוצתי תקבלו את התנאים לקורס אליו נרשמתם​

קורסי אונליין ללימוד עצמי

 1. בעת רכישת קורס אונליין באתר שלי אתם מצהירים שאתם בני לפחות 18 שנים, אינכם מתחרים שלי או מפעילים שירות המתחרה בשירות שרכשתם או בשירותים אחרים הניתנים באתר ושהרכישה מבוצעת על דעתכם בלבד. קבלת שם המשתמש והססמה למערכת הקורס (בקורס רלוונטים) עשויה לקחת עד שלוש שעות מרגע התשלום. הקורסים  - כולל כל מרכיביהם כגון מערכת האונליין, הסימולציות והשיעורים החיים - תקפים לשישה חודשים, אלא אם צויין אחרת בדף הרלוונטי לקורס באתר. אין אפשרות להקפיא את הקורס,  לבטל אותו, להאריך את תוקפו, או להעביר אותו למשתמש אחר.

 2. ניתן לבצע שדרוג מקורס קצר לקורס ארוך יותר על ידי השלמת התשלום למחיר הקורס הארוך יותר.קורסי האונליין כוללים בחלק מהמקרים מרכיבים מקורסים צד שלישי באנגלית.

 3. בקורסים בהם קיים מרכיב של מענה שלי לשאלות ו/או בדיקת חיבורים (משימות כתיבה), אתן תשובות עד 48 שעות מרגע שקיבלתי את השאלה. ניתן לנצל את שאילת השאלות, בדיקת החיבורים ו/או שעות השיעור החיות עד תום תקופת הקורס בלבד (ובכל מקרה לא יותר משישה חודשים מאז ביצוע התשלום או ההתחייבות לביצוע התשלום).

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (למעט מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר שאז לא תחול ההפניה אל הדין הזר). לבית המשפט בתל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.

קראו עוד משהו כי אין לכם משהו יותר דחוף לעשות

bottom of page