top of page

!וולקאם

קורסי אנגלית חובה באוניברסיטאות ובמכללות


תלמיד שנה א' לתואר הראשון באוניברסיטה החייב בלימודי אנגלית כשפה זרה (על-פי מבחן המיון - ראה סעיף ד' להלן) נדרש לסיים את לימודיו בקורסי אנגלית ולהגיע לציון "פטור" תוך שנה ממועד תחילת לימודיו באוניברסיטה. יש יחידות שבהן ניתנת האפשרות להגיע לפטור תוך שלושה סמסטרים. בחלק מהמכללות אין מגבלת זמן על ההגעה לרמת פטור באנגלית, אך כדי לקבל את התואר יש להגיע לרמת הפטור. קבלת תואר בוגר באוניברסיטה, אם כך, מותנית בהוכחת ידע באנגלית. יתר על כן, העמידה בדרישות האנגלית היא תנאי קבלה לכל הקורסים המתקדמים של האוניברסיטה, בכל תחומי הלימוד. לשם כך, מציעות האוניברסיטאות קורסים ברמות טרום-בסיסי, בסיסי ומתקדמים. מטרת קורסים אלה הינה להקנות לסטודנטים כישורים בקריאת טקסטים באנגלית ברמה אקדמית ולאפשר לכל סטודנט להתקדם בהדרגה לרמת הפטור הנדרשת לתואר.


המיון לרמות אנגלית

הרמה הנוכחית באנגלית של כל סטודנט נקבעת באוניברסיטה על-סמך אחד ממבחני המיון או על-סמך גיליון ציונים המעיד על לימודי אנגלית באוניברסיטה אחרת.

הטבלה שלהלן מפרטת את הרמה שאליה יסווגו הסטודנטים לפי ציוני מבחני אמי"ר/ם ולפי ציון האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.


קביעת רמה באנגלית

על סטודנטים שנבחנו בבחינה פסיכומטרית לשלוח (‏או להביא‎)‏ למרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה את תוצאות הבחינה הפסיכומטרית (‏מכתב מקורי שנשלח מהמרכז הארצי + צילום שעליו חותמת נאמן למקור‎)‏, ורמתם הנוכחית תיקבע על פי התוצאות באנגלית בבחינה זו. סטודנטים שלא נבחנו בבחינה פסיכומטרית או שאינם רוצים שרמתם באנגלית תיקבע לפי הציון באנגלית שהשיגו בבחינה זו, יכולים לגשת למבחן אמי"ר (‏אנגלית מיון רמות‎)‏ או למבחן אמיר"ם (‏אנגלית מיון רמות ממוחשב‎)‏. מבחני אמי"ר/ם מתקיימים פעמים אחדות בשנה, ומתבצעים באמצעות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. ההשתתפות בהם כרוכה בתשלום שמועבר למרכז הארצי הנ"ל.

קביעת רמה באנגלית על-סמך לימודי אנגלית באוניברסיטה אחרת

סטודנטים שלמדו אנגלית באוניברסיטה אחרת, יכולים להעביר למרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה את גיליון הציונים הרלוונטי (‏מקור + צילום‎ חתום בחותמת נאמן למקור)‏. על-סמך מסמכים אלה תבדוק הוועדה להכרה בלימודים קודמים של האוניברסיטה אם אפשר לפטור אותם מחובת לימוד אנגלית או תסווג אותם לרמת האנגלית המתאימה.

פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה

  • בעלי ציון "פטור" שהושג בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי"ר/אמיר"ם .

  • בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" מישראל או בעלי תואר זהה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל או בעלי תואר B.Ed, B.Tec ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, או בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" ממוסד מוכר בחו"ל, המצוי בארץ דוברת אנגלית, ששפת ההוראה בו אנגלית. פטור זה אינו תקף לגבי שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל לרבות שלוחות מחו"ל של מוסדות ששפת ההוראה בהם אנגלית החל משנת תשע"ה, לא ייתקבלו אישורי קורסים, כולל פטור, מאוניברסיטת חיפה, שנלמדו במהלך שנת תשע"ה ואילך.

  • תלמידים שלמדו שנתיים לפחות - ברמה תיכונית (כיתות י"א-י"ב) או ברמה על-תיכונית - בארץ דוברת אנגלית ועמדו בהצלחה בבחינות באנגלית במוסד בחו"ל אשר שפת ההוראה בו היא אנגלית בלבד.

  • תלמידים שסיימו בהצלחה במסגרת שנת לימודים מלאה בטכניון או באוניברסיטה בארץ קורס המעניק "פטור" באנגלית בציון 60 לפחות (לתלמידי מדעי הרוח וביה"ס לחינוך - בציון 70 לפחות) במסגרת שנת לימודיהם במוסד זה, בתנאי שהקורס הוכר ע"י היחידה להוראת שפות באוניברסיטת תל-אביב. תלמידים אלה חייבים להמציא למזכירות היחידה רשומת לימודים שנתית ואישור מטעם היחידה לאנגלית כשפה זרה, מהמוסד שבו למדו, ובו יצוינו רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי.

הקורסים באנגלית כשפה זרה

כאמור, האוניברסיטאות מציעות מערכת קורסים באנגלית בחמש רמות לימוד: טרום בסיסי א – מתקדמים ב. הליך המיון שתואר לעיל קובע לכל הסטודנטים שאינם פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה, באיזו רמה עליהם להתחיל את לימודי האנגלית שלהם באוניברסיטה . מרמה זאת עליהם להגיע עד לרמה הגבוהה – מתקדמים ב. סטודנטים המסיימים את הקורס טרום בסיסי א בהצלחה ימשיכו את לימודי האנגלית בקורס אנגלית בסיסי, כך שלימודי האנגלית מרמת טרום בסיסי ועד רמת הפטור יארכו ארבעה סמסטרים בלבד.

0 תגובות

Commentaires


!וולקאם

bottom of page