top of page

!וולקאם

מבחן דואולינגו: האם תקבלו ציון חלקי אם התשובה שלכם לא לגמרי נכונה?

במבחן האנגלית של Duolingo יש לא פחות מ 13 סוגי שאלות, אבל אפשר לחלק אותן טכנית לשתי קבוצות: שאלות עם אפשרויות תשובה (אמריקאיות) ושאלות תשובות פתוחות (כלומר ללא אפשרויות תשובה נתונות). בקבוצה הראשונה, שאלות עם תשובות, יש שאלות מהסוגים הבאים: קריאה והשלמה, קריאה ובחירה, האזנה והקלדה, קריאה בקול, הקשבה אינטראקטיבית וקריאה אינטראקטיבית. בקבוצה השניה, שאלות עם תשובות פתוחות, יש שאלות מסוג כתוב על התמונה, דבר על התמונה, קרא ואז כתוב, קרא ואז דבר, הקשב ואז דבר, סכם את השיחה, דוגמה לדיבור ודוגמה לכתיבה.


יש שאלות עליהן ניתן לקבל ניקוד חלקי ויש שאלות שלא. איזה ואיזה? הנה לכם.


1 קרא והשלם, הקשב והקלד

בשאלות קרא והשלם תקבלו את אותו ציון הן עבור תשובה ריקה והן עבור תשובה שגויהב. ולכן הקלידו השלמה לכל מילה, הכי הרבה זה יהיה נכון. בשאלות הקשב והקלד כדאי לכם להקליד בכל מקרה כי הקנס על מילה שגויה קטן מזה שעל מילה חסרה. עוד לגבי שאלות הקשב והקלד, כאשר אתה שומע מילים בודדות כמו אחת, עשר, חמש עשרה וכו', עליך לכתוב מספרים במילים כמו one, ten, fifteen במקום "1", "10" או "15". לעומת זאת, אם אתה שומע משהו כמו 2022, שפירושו בדרך כלל שנים, או 9.95 מיליון, למשל סכום כסף, יש לכתוב אותם במספרים.

מבחן דואולינגו אבי יולזרי

2 קרא ובחר

בשאלות קרא ובחר, תיענשו יותר על בחירת מילה לא אמיתית מאשר החמצת מילה אמיתית. במקרה זה, כדאי לבחור מילים אמיתיות בקפידה. בגדול אני ממליץ לא לנחש בכלל ולבחור רק במילים שאתם יודעים את הפירוש שלהם, ולא בכאלה שנראות לכם כמו מילים אמיתיות (כי כל המילים הלא אמיתיות נראות כמו מילים אמיתיות). לסיכום, ניתן לקבל ציון חלקי לכל שאלה של קרא ובחר.

הכנה למבחן דואולינגו

3 קרא בקול

בסוג השאלה קרא בקול תקבלו ניקוד על סמך מספר היבטים, כולל תוכן, שטף, הגייה ואינטונציה, כלומר ניתן לקבל ציון חלקי. על מה בדיוק מפחיתים נקודות?

תוכן: מילים חסרות

שטף: עצירה בזמן דיבור או ריבוי "אמ" או "אה"

הגייה: שגיאות הגייה כלשהן

אינטונציה

קורס דואולינגו

4 קריאה אינטראקטיבית

בקטעי הקריאה האינטראקטיבית שלך, יש שש שאלות, מחמישה סוגים שונים. למבחן דואולינגו יש שתי דרכים להעריך את הביצועים שלך במשימה הזו.


ראשית, תקבלו ציון בינארי (כלומר אין ניקוד חלקי) עבור השלמת המשפטים, השלמת הקטע, זיהוי הרעיון וכותרת הקטע. מכיוון שמדובר בפורמט רב-ברירה, אז אתה צריך לבחור בחירה נכונה בין ארבע או חמש אפשרויות. רק אם תבחרו בתשובה הנכונה, תקבלו נקודות. כל סוגי השאלות הללו יופיעו פעם אחת בלבד בכל קטע.

שנית, תקבל ניקוד חלקי עבור שאלות הדגש את התשובה, מכיוון שהיא מדורגת על סמך המרחק בין הטקסט שהדגשת לתשובה הנכונה; לכן, עליך להדגיש רק מילים העונות על השאלות ולהימנע ממילים מיותרות. ככל שתשובתך תמציתית יותר, כך תקבל ציון גבוה יותר. סוג שאלה זה יופיע פעמיים בכל קטע.

Duolingo English Test Prep

5 הקשבה אינטראקטיבית - המשימה הזאת כוללת שיחה המורכבת מ 5-6 שאלות שעלינו לבחור תשובה נכונה מתוך חמש אפשרויות. כתוצאה מכך, לא יהיו ציונים חלקיים בשאלות אלה. לאחר מכן תצטרכו לכתוב סיכום קצר של השיחה, ועליו יש אפשרות לניקוד חלקי, כמו על כל השאלות בסעיף הבא.

מורה למבחן דואולינגו

6 כל שאר שאלות הדיבור והכתיבה

מה לגבי שאר סוגי השאלות? שאלות מסוג כתוב על התמונה, דבר על התמונה, קרא ואז כתוב, קרא ואז דבר, הקשב ואז דבר, סכם את השיחה, דוגמת דיבור ודוגמה לכתיבה הן שאלות תגובה פתוחות, עליהן ניתן לקבל ציון חלקי.

Duolingo English Test Course

0 תגובות

Commentaires


!וולקאם

bottom of page